De Achterban in beweging

12 augustus 2013
Consequenties veranderingen DSZW

Ben je tegenwoordig economisch dakloze, dan wordt je niet meer geholpen bij het Daklozenloket; je wordt doorgestuurd naar de werkpleinen van Sociale Dienst. Dit terwijl de over de hele stad verspreide Werkpleinen zijn vervangen door slechts 3 “Advies – en Informatiebalies”, namelijk in het stadhuis en in de stadsdeelkantoren Laak en Leyweg. In eerste instantie moet je de aanvraag voor een uitkering digitaal indienen. Eventueel met hulp van een vrijwilliger. Alleen als dat echt niet lukt kan nog gebruik worden gemaakt van een papieren aanvraag.

Probleem is niet alleen dat je net als een ieder maximaal 2 maanden moet wachten op je geld (zonder onderdak of geld om te eten), je moet ook aantonen waar je slaapt. Dat is best lastig, omdat degene waar je even mag logeren vaak bang is voor financiële consequenties.

Doordat uitkeringsgerechtigden bij de Advies- en Informatiebalies geen eigen consulent meer hebben is het onduidelijk geworden bij wie je moet zijn als je een woning gevonden hebt en aanspraak wilt doen op een lening in het kader van de bijzondere bijstand, voor de eerste extra kosten als borg en administratiekosten van het woningbemiddelingskantoor.
En wil je hierover bellen met de dienst, dan kan je bij de klantenservice (telefoonnummer 070- 3537500) terecht. Zorg wel voor voldoende beltegoed en houdt rekening met de soms enorme wachttijden!

12 augustus 2013
Woonwijzer

Op woensdag 10 juli hebben Annemiek Hindriks en Ronald Warnik de conceptversie van de Woonwijzer voorgelegd aan de 8 makelaars die er in vernoemd staan. Aan de deelnemende makelaars werd gevraagd om dit concept kritisch te bekijken en voor 1 augustus met eventuele kanttekeningen te komen. Ook hebben we aangegeven dat we in oktober/november de Woonwijzer met een officieele presentatie willen lanceren en dat elke inbreng welkom is.

09 juli 2013
Werk voor Iedereen activeringscentrum heeft certificaat ontvangen
In het kort zijn de volgende punten aangepakt:

Bekendheid van de clientenraad:
De clientenraad heeft zich tijdens een lunch gepresenteerd. Er wordt gezorgd dat werk voor Iedereen altijd is vertegenwoordigd in de clientenraad van het Leger Des Heils.

Regels rondom de verdienste:
Alle mentoren voeren individuele gesprekken waarin wordt uitgelegd hoe de hoogte van de vergoedingen wordt vastgesteld, daarnaast wordt nu de mogelijkheid geboden om meer te werken waardoor er meer verdiend kan worden.

Doorgroei mogelijkheden:
Het leger des Heils is in gesprek met Schroeder, Reakt en Brijder om te kijken waar er verbindingen gemaakt kunnen worden.

01 juli 2013
Majoor Bosshardt Gala

Soms loont het de moeite om cliënt bij het Leger Des Heils te zijn.
Samen met andere cliënten heb ik op zaterdag 8 juni heerlijk kunnen genieten van een goddelijke musical over het leven en werk van Majoor Bosschardt zelve.
Vooreen bomvolle Heineken Music Hall, waarvande prijzennormaal gesproken perplaats variëren van € 40 tot€ 80,werden cliënten namens het Leger getrakteerd op een zinderende
spektakelshow, waar de christelijke vonken vanaf vlogen. Centraal in de musical stond het werk van Majoor Bosshardt dat zich deels afspeelde op de wallen, waar het decor dus ook naar werd ingericht. Eén en ander omlijstmet dansende en zingende prostituees..

Wijlen de Majoor reïncarneerde in een dagactiviteitencentrum van het Leger, waar ze opkwam voor de belangen van de prostituees richting hun pooiers. Daarnaast werd haar speciale relatie met Herman Brood vertolkt door ene Frankie.

Met Frankie liep het uiteindelijk niet goed af, met de doelen die de Majoor zichzelf had gesteld wel, mede ook dankzij de steun vanuit de Wallen.Aan de nog levende Mies Bouwman werd de eervolle rol toebedeeld van biografe van de Majoor.De show eindigde met het ophalen van de Majoor naar de hemel door GOD.

Het vervoer voor de cliënten werd goed per touringcar geregeld, eveneens namens het Leger des Heils. Jammer dat er maar 1 personeelslid vanuit de Wagenstraat Den Haag mee is gegaan. Het was een inspirerende bijeenkomst, waar de werkers aan de Wagenstraat zeker hun voordeel mee hadden kunnen doen.
Ronald Warnik

01 juli 2013
Kort verslag infostand bij themadag Straatpastoraat

Op zaterdag1 juniwerd door de Het Straatpastoraat een Themadag over Dak- en Thuisloosheidgeorganiseerd waar bezoekers van het Bisdom Rotterdam te gast waren. Ook waren er mensen van de Vincentiusvereniging aanwezig.

Namens het Straatconsulaat/De Achterban bemensten Lo Krijger en ik de infostand gedurende de ochtend en participeerden wij in de bijeenkomst erna. Dit was een"stadswandeling" en een bezoek aan het MOC aan het Tenierplantsoen (achter de Hobbemastraat).
Behalve De Achterban waren ook Stichting MOOI en Dokters van de Wereld aanwezig, om informatie te geven over hun organisatie en werk. Op de bijeenkomst, vooraf aan de stadswandeling, werden de ervaringen vande mensen van de Vincentiusvereniging uiteengezet. Ervaringen, die betrekking hadden op hun deelname aan de mis en aan de gezamenlijke maaltijd erna,op de vaste vrijdagavond van het Straatpastoraat.
Deze uiteenzettingen over hun ervaringen waren heel realistisch en betrokken.
Aan de aanwezigen hebben wij informatie gegeven over onze activiteiten en verteld waar het Straat Consulaat/de Achterban voor staan. Ook werden er Jaarverslagen en adressen van onze websites
uitgedeeld.
Ronald Warnik

17 mei 2013
Haagse zaak ontvangt certificaat van het PAJA project “Achterbanners keuren de dagbesteding”!

Als aandachtspunten hadden zij: zichtbaarheid clientenraad, betere hygiëne en een privéruimte. De Haagsche Zaak heeft alle punten opgepakt en verbetert. Zo ziet u op de foto al drie leden van clientenraad Haagse Zaak, is er een aparte ruimte voor mensen die Privézaken willen regelen en is er een schoonmaak rooster opgehangen in de toiletten.

Certificaten

De voorziening heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een aantal verbeterpunten die uit interviews onder bezoekers/cliënten naar voren zijn gekomen. Deze verbeterpunten zijn in maart in een 'keuringsbijeenkomst' in overleg tussen een cliëntenkeuringsteam en medewerkers van de instellingen vastgesteld. De instellingen hebben de afgelopen tijd op overtuigende wijze aan deze verbeteringen gewerkt. Het betrof zaken als zichtbaarheid clientenraad, betere hygiëne en een privéruimte. De certificaten zijn door de leden van het keuringsteam uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de instellingen.

De Achterban

Het keuringsteam bestaat uit vrijwilligers van De Achterban, het actieve cliëntenplatform maatschappelijke opvang (MO) en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) in Den Haag. Dit keurt momenteel in samenwerking met Stichting Straat Consulaat en het Verwey-Jonker Instituut acht dagbestedingsvoorzieningen in Den Haag. Dat gebeurt via de al eerder in Den Haag, Amsterdam en Almere toegepaste PAja! methode. Via een stappenplan wordt een participatie-audit uitgevoerd: een keuring van onderop voor-en-door cliënten. Het lopende project in Den Haag is het eerste project onder volwassenen - eerder was de doelgroep jongeren - en is ook het eerste dat zich concentreert op het belangrijke aspect van dagbesteding: participatie, scholing en werk.

Initiatiefnemers van het Haagse project zijn het Straat Consulaat, het cliëntenplatform De Achterban en het Verwey-Jonker Instituut. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Skanfonds en de Gemeente Den Haag en loopt nog tot september.

Opbrengsten

In 2009 ontwikkelden het Verwey-Jonker Instituut en de Volksbond in Amsterdam een methode om zwerfjongeren te laten participeren, de Participatie Audit (zwerf)Jongeren Amsterdam (PAja!). De methode is meerdere keren geëvalueerd en inmiddels toegepast in verschillende steden en door verschillende groepen. Naast de verbeteringen voor de instellingen, vergroot PAja! de vaardigheden van de deelnemers. Ook kan PAja! leiden tot cultuurverandering in instellingen en onder cliënten (betere onderlinge bejegening, betere communicatie tussen cliënten en medewerkers, meer inspraak en participatie).

03 april 2013
Annemieke (Achterban) en Elly (Straat Consulaat) nemen deel aan een bijeenkomst, georganiseerd door Aedes en Staedion, over huisuitzettingen.

Nathalie Boerebach van Aedes vertelt over de uitkomsten van de netquestionnaire huurachterstanden en huisuitzettingen die recent is afgenomen onder Aedesleden (373 corporaties, op 10 na zijn alle corporaties in Nederland lid van Aedes). Verreweg de meeste uitzettingen volgen nadat er huurachterstand is ontstaan. Daarnaast vertelt zij over de activiteiten van Aedes binnen het dossier voorkomen van armoede, schulden en huisuitzettingen. Bijvoorbeeld over het vroegsignalering project VIP/LIS, waarin signalen van banken, huren, thuiswinkels bijeen zouden komen, maar wat vanwege privacygevoeligheid (nog) niet van de grond is gekomen.

Pauline van Dijk van Staedion (woningcorporatie in Den Haag e.o.) vertelt over de aanpak en zienswijze van Staedion bij het voorkomen van huisuitzettingen. En zij reflecteert op de dilemma’s/ vragen waar Staedion zich voor gesteld ziet. Zij legt uit dat de huren steeds hoger worden, waardoor de goedkope woonvoorraad verdwijnt. Door de crisis vindt een stapeling aan problemen plaats, zoals dus minder betaalbare woningen en daarnaast nog betalingsproblemen, minder hulp en steun van instellingen, extramuralisering van zorg. Rina Beers van Federatie Opvang sluit aan: door het verdwijnen van ZZP 1 en 2 zijn ca. 900 mensen in Nederland hun begeleiding kwijt. Vooralsnog lijkt dit (nog) niet tot grote negatieve gevolgen te lijden.

Paul Otter van Incassade (deurwaarder) vertelt ons welk traject een huurder doorloopt bij een deurwaarders- en incassobureau voordat het komt tot huisuitzetting en op welke momenten er interventie mogelijk is en bij wie dat werkt. Uit het wetenschappelijk onderzoek ‘Nederlanders en hun schulden, eigen schuld?’ bespreekt Paul de aanbevelingen op het gebied van preventie en nazorg. Hij ziet vooral kansen in betere communicatie met huurders. Angst (dreigen met verhogingen en beslag) werkt niet, aandringen op contact en samen oplossingen zoeken werkt veel beter.

Hierna volgt een discussie, waaruit o.a. de volgende punten naar voren komen:

- Wat zijn de succesvolle bestaande interventies?

Voorkomen van mutaties (huisuitzettingen), laatste kans beleid (en daarbij zorginstellingen betrekken), kredietcheck (vooraf met huurder kijken welke problemen mogelijk zullen ontstaan en daar vooraf goede afspraken over maken), kamers met kansen (met begeleiding en later doorstromen naar zelfstandig wonen), budgetondersteuning, persoonlijke benadering, maatwerk, inspelen op life events (als iemand gaat scheiden of een kindje krijgt, verandert de situatie. Daar kan je van te voren over praten/rekening mee houden. En er wordt gesteld dat het veel te lang duurt voordat een uitkering wordt verstrekt.

- Welke interventies moet men beslist niet doen/ hebben geen zin?

Lang wachten met ingrijpen, niets doen, alleen brieven schrijven, slechte bewindvoerders, afspraken niet nakomen die in een convenant worden gemaakt (mooie afspraken voor de bühne), mensen betuttelen.

Als afsluiting geeft Judith Wolf (Hoogleraar maatschappelijke zorg aan de Radboud Iniversiteit Nijmegen) een presentatie over lopend onderzoek. Voordat zij deze presentatie geeft wijst zij er op dat er vandaag vooral gesproken wordt over de individu in relatie tot instituties. De individu is veel meer: er is een sociale inbedding, de individu gedraagt zich op een bepaalde manier, is wel of niet gezond en heeft een rol in de samenleving. Wellicht moet men bij interventies ook denken aan deze andere levensgebieden.

Het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (Omz) van het UMC St Radboud Nijmegen doet onderzoek naar de risico- en beschermende factoren bij huisuitzettingen in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Huisuitzetting kan een versnelling betekenen in het proces van sociale uitsluiting en is tevens een belangrijke oorzaak van dakloosheid. Preventie van huisuitzettingen, met het oog op het doorbreken van de spiraal van sociale uitsluiting en uiteindelijk het voorkomen van dakloosheid, is dan ook een belangrijke doelstelling voor beleid en praktijk. Dit onderzoek sluit hierop aan door inzichtelijk te maken welke factoren ten grondslag liggen aan en eventuele voorspellers zijn voor huisuitzetting vanwege huurachterstand. Daarnaast brengt dit onderzoek het profiel in kaart van huishoudens met een verhoogd risico op huisuitzetting en eventuele subgroepen. Bij het onderzoek zijn 16 corporaties betrokken, Aedes financiert een gedeelte van het onderzoek.

Wat ons vooral blijkt is dat het meestal gaat om een samenspel van verschillende factoren. Voorspellers van huisuitzetting zijn o.a. ingrijpende levensgebeurtenissen, chronische ziekte gezinslid, conflicten/breuk in relaties, enz.

Internationaal is er nauwelijks onderzoek gedaan naar interventies om huisuitzettingen te voorkomen.

Effectieve interventies volgens Judith zijn:

  • Housing First (woonruimte eerst en intensieve steun)
  • Herstelwerk (krachtgerichte basismethodiek)
  • Critical Time Intervention (tijdelijke ondersteuning bij transities).

Housing First wordt al uitgevoerd in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Noord- en Midden-Limburg, Den Haag, Dordrecht. Misschien niet meteen geschikt als interventie bij huisuitzetting, maar wel een project met mooie kansen!

18 februari 2013
Afscheid Rob Lubbersen.

,,Op 1 januari 2013 kap ik ermee. Ontslag gevraagd en gekregen. Pensioen! Graag zie ik nog een  keer de mensen waarmee ik de afgelopen 30 jaar gewerkt heb. Jou dus ook! Op dinsdag 15 januari 2013 is er een Receptie Plus. Bij deze ben je daarvoor uitgenodigd. Plus? Kijk maar naar het programma’’. Zo begon de uitnodiging van Rob Lubbersen, een beleidsmaker met een hart voor de zaak en waar wij met de werkgroep Jongeren veel mee te maken hebben gehad. Dank en geniet van je pensioen!

Joy, Sharon, Arantxa en ik waren aanwezig bij het afscheid van Rob Lubbersen in het mooie theater Dakota. Het afscheid begon met drie lezingen over filosoferen met kinderen, daarna werd Rob even weggestuurd. Het bleek namelijk dat Rob altijd heel graag eens toegeroepen wilde worden door een heleboel vrouwen. Dit is dus gebeurd! Ook was er tijd voor afscheidstoespraken en het aanbieden van het cadeau. Twee schilderijen met het uitzicht vanuit het gemeentehuis waar Rob 30 jaar met plezier heeft gewerkt.

Toen volgde de afsluiting en de mogelijkheid voor de andere aanwezigen om Rob te bedanken, succes te wensen en een cadeau aan te bieden. Zo ook wij. Met een hoop foto’s, gedenkwaardige momenten en kussenslopen, zodat hij als hij gaat slapen ook nog even aan ons zal denken. We zullen je missen Rob en wie weet komen we elkaar nog eens tegen in of buiten theater Dakota.

 

Straat Consulaat en werkgroep Jongeren in overleg met Bureau Jeugdzorg Den Haag
Straat Consulaat en de deelnemers van de werkgroep Jongeren organiseren bijeenkomsten voor medewerkers binnen Jeugdzorg met als doel: overleggen hoe de bejegening van medewerkers naar jongeren verbeterd kan worden. Dit naar aanleiding van het PAja! Onderzoek, waaraan Bureau Jeugdzorg mee heeft gedaan.

Het eerste overleg heeft intussen plaats gevonden. Hiervoor heeft de werkgroep Jongeren voorbereiding getroffen en casussen opgeschreven over bejegening. In deze casussen zijn de ervaringen van de cliënten opgeschreven. Hiermee zijn de jongeren vervolgens in gesprek gegaan met medewerkers van Bureau Jeugdzorg. Fouad, van de werkgroep jongeren, vertelt over zijn ervaringen in het eerste overleg.

,,Het eerste overleg dat wij hadden met de medewerkers van Bureau Jeugdzorg is zeer positief verlopen. Er werden een aantal filmpjes vertoond en daarover zijn we vervolgens in gesprek gegaan. De volgende punten zijn aan bod gekomen:

  • De tien punten van de werkgroep Jongeren. Daarmee bedoel ik de mogelijke verbeterpunten die de afstand van de hulpverlening naar de cliënt moeten verkleinen.
  • We zijn tot afspraken gekomen over de inzet van de ervaringsdeskundigheid van de jongeren van de werkgroep.
  • Er is gesproken over het realiseren van bijeenkomsten waarin wij met de medewerkers van Bureau Jeugdzorg een soort rollenspel gaan spelen, om te zien hoe de benadering van en naar cliënten nu eigenlijk gaat en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn.
  • Er is nogmaals zeer nadrukkelijk uitgelegd dat ook het begeleiden naar zelfstandigheid een hoge prioriteit heeft. Zonder goede voorbereiding op zelfstandigheid  heeft de jongere een flinke achterstand als hij op eigen benen komt te staan.”

Fouad vertelt verder: ,,Al met al was iedereen zeer gemotiveerd in het bedenken van oplossingen en ideeën met elkaar. Deze vlogen dan ook over en weer. De afspraken die er zijn gemaakt zijn zowel voor de jongeren als Bureau Jeugdzorg positief en de moeite waard om in de toekomst op voort te borduren. Het uiteindelijke doel van de jongeren is een Bureau Jeugdzorg die de verantwoording neemt voor de gezinssituaties. En dat de kinderen op alle mogelijke manieren  goed worden ondersteund en begeleid. Door middel van voorlichting, presentaties en overleg weet ik zeker dat we bruggen kunnen slaan en tot een zeer positief resultaat kunnen gaan komen.”

Update begin december 2012: Achterbanners keuren de dagbesteding
In het AD staat een mooi artikel over ons project Achterbanners keuren de dagbesteding. We zijn inmiddels halverwege het traject en het keuringsteam heeft bij vier afdelingen de keuringsinterviews afgenomen. Nieuwsgierig naar hoe zij de trainingen hebben ervaren en hoe de keuringen verlopen?

We zijn gestart met een intensieve training, waarin verschillende aspecten zijn behandeld: Hoe neem je een interview af? Wanneer zet je door of besluit je het interview niet af te nemen? Hoe vertel je wie je bent? Waarom kom je keuren? Inmiddels hebben de Achterbanners de gegevens van vier afdelingen verzameld. Hoe hebben zij de trainingen en keuringen ervaren? Ik heb ze de volgende vragen gesteld: Hoe heb je de trainingen ervaren? Hoe heeft de training geholpen bij het daadwerkelijk keuren van de dagopvang? Hoe vind je de keuringen gaan?

Bert vertelt: ,,Door de training ben ik er achter gekomen wat je aan je collega’s hebt. Ik ben er achter gekomen wie welke kwaliteiten heeft. Uitdagend werk om de mensen van de dagopvang te interviewen en na een aantal interviews kun je een kleine schatting maken wat men goed vindt en wat er verbeterd kan worden. Nu ben ik druk bezig de eerste lading interviews te verwerken’’.

Marcel: ,,Sommige dingen zijn niet nieuw voor mij, maar het is leerzaam . Het is belangrijk en interessant om te doen. De keuring gingen niet heel goed, ik had er meer van verwacht.  Voor de keuring zelf had ik het denk ik zonder training ook kunnen doen. Maar voor mijn eigen ontwikkeling heeft de training mij zeker geholpen”.

Spreekuren Achterbanners succesvol
Omdat wij nog beter bereikbaar willen zijn voor onze doelgroepen houden wij sinds enige tijd op verschillende plaatsen “spreekuren”. Actieve Achterbanners bieden een luisterend oor, wijzen mensen de weg, geven advies, bemiddelen bij problemen en geven voorlichting De Achterban. Door het succes bij zowel de Haagse Zaak als bij Het Zieken gaan wij nu ook spreekuur houden bij REAKT Sterhuis in de Wagenstraat.

Ook wordt er ook door drie Achterbanners spreekuur op straat gehouden. Zij gaan naar plekken toe waarvan zij weten dat er buitenslapers zijn. Al dan niet met een kannetje koffie. Om zo in gesprek te raken met deze groep.  

Van elk spreekuur wordt een verslag gemaakt en waar nodig en mogelijk leggen wij, via een anonieme casus, samen met de medewerkers van het Straat Consulaat het probleem neer bij de instantie die het betreft. Zo onderbouwen wij de problemen die wij signaleren en kunnen we gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

Regelmatig komen alle Achterbanners die spreekuren doen bijeen, met een medewerker van het Straat Consulaat, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Tijdens de spreekuren worden veel mensen bereikt en Achterbanners hebben het idee dat ze zo weer een stapje meer doen om de belangen van hen te behartigen.

Haagse winterregeling 2012 is goed voorbereid!
Na de evaluatie van de winterregeling 2011-2012, waaraan stichting Straat Consulaat en haar vrijwilligers van De Achterban ook een bijdrage hebben geleverd, zijn instellingen en gemeente aan de slag gegaan met de nieuwe winterregeling 2012-2013. Een nieuw pand, een nieuw protocol en dat allemaal mooi op tijd. Wij zijn blij dat de wethouder hier veel aandacht aan heeft besteed.

De winteropvang wordt vanaf deze winter gerealiseerd in een pand van Schroeder van der Kolk, aan de Zilverstraat.  Schroeder heeft op die locatie al haar dak- en thuislozenproject, waar mensen per gewerkt dagdeel een onkostenvergoeding van € 2,27 ontvangen. Geprobeerd zal worden om de mensen die gebruik maken van de winteropvang te verleiden om deel te nemen aan dit werkproject. Ze hoeven dan niet de vrieskou in en misschien vinden ze het zo leuk, dat dit de start van een traject kan worden.

De personele bezetting van de winteropvang wordt geleverd door het Leger des Heils. De Kesslerstichting zal de reguliere nachtopvang aanpassen tijdens de winterregeling. Ook daar is legitimatie dan niet verplicht en hoeft er niet betaald te worden.

De gemeente heeft gezorgd voor folders in drie talen en posters en stickers om de cliënten van de winterregeling goed te informeren. Ook nieuw dit jaar is de inzet van een wijkverpleegkundige, waardoor de medische verzorging op een hoger plan zal komen. Door de locatie voor vijf jaar vast te leggen is de continuïteit gewaarborgd en door een aparte locatie te kiezen, naast de reguliere nachtopvang, komen de in gang gezette trajecten van de mensen in de nachtopvang niet in gevaar.

Veel stappen in de goede richting en wij wensen alle betrokkenen heel veel succes toe. Uiteraard zullen wij net als andere jaren kritisch monitoren hoe de uitvoering zal verlopen.

Achterbanners aanwezig bij CCP netwerkborrel
Donderdag 1 november bezochten medewerkers van het Straat Consulaat en Achterbanners de netwerkborrel van het CCP. Er werden verschillende workshops bezocht. Desirée is samen met Ronald en Annemiek bij de workshop schuldsanering geweest.

Desirée vertelt: ,, Ik heb de workshop schuldsanering gekozen, omdat deze in de lijn ligt van mijn studie. Tijdens deze workshop heb ik regels gehoord waarvan ik nog niks wist. Ik vind het vreemd dat je niet in aanmerking komt voor de schuldhulpverlening als je boetes hebt openstaan. De doelgroepen van het Straat Consulaat en De Achterban hebben bijna altijd boetes openstaan, waardoor deze mensen dus niet in de schuldhulp terecht kunnen. Ik vond het goed om te horen dat iedereen, mensen die wel en niet in de schuldhulp zitten, mee kan doen aan een ochtend-, middag- of avondcursus over hoe om te gaan met geld, voeding en administratie. Ik ben blij dat ik de presentatie heb bijgewoond, want ik heb er voor mijn studie alles uit kunnen halen wat ik had gehoopt toen ik naar de workshop vertrok.”

Nieuw gezicht bij het Straatconsulaat
Sinds september heeft het Straat Consulaat versterking gekregen van stagiaire Desirée. Wij verwelkomen haar en hopen dat ze een fijne tijd tegemoet gaat bij ons. Achterbanners gaan haar de aankomende tijd rondleiden in de wereld van de daklozen in Den Haag. De eerste ronde langs het CCP, Haagse Zaak, Aandachtscentrum en bij Leger des Heils Wagenstraat en het Sterhuis van REAKT is inmiddels achter de rug. Daarom bespreek ik vandaag met Desirée wat haar indruk is naar aanleiding van deze eerste ronde en waarom zij haar stage wil lopen bij het Straat Consulaat en De Achterban.

Desirée vertelt: “Van school word ik voor mijn opleiding verplicht op stage gestuurd. De stage moet passen bij mijn opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlening . Ik heb de opdracht gekregen een geschikte plek te vinden voor mijn stageperiode. Na vele afwijzingen heb ik besloten op de website van Calibris de lijst van stage plekken door te zoeken. Ik startte op de laatste pagina, vond daar het Straat Consulaat en besloot het bij hen te proberen.”

Verrast en verblijd is zij vervolgens aangenomen. Ze geeft aan dat dit niet haar eerste keuze zou zijn geweest, maar ze ziet het zeker als een uitdaging. Het is voor haar een hele nieuwe wereld en  ze hoopt dat ze haar stage tot een goed einde kan brengen.
Desirée vindt het best spannend, na de eerste voorstel ronde bij de voorzieningen voor dak- en thuislozen. Ze hoopt dat zij nieuwe ervaringen kan op doen en meer te weten zal komen over dak- en thuislozen. Zij heeft door wat ze tot nu toe heeft gezien al een ander beeld van daklozen. Ze beseft dat berichten in de media en de vooroordelen die er leven niet altijd kloppen met de werkelijkheid.

Achterbanners in gesprek met Wethouder Baldewsingh (PvdA)
Op uitnodiging van wethouder Baldewsingh zijn drie actieve Achterbanners met hem in gesprek gegaan in het gemeentehuis. De wethouder beaamde in dit gesprek dat het aantal economische daklozen groeit en zal groeien door de huidige crisis. De indruk van de Achterbanners? Wethouder Baldewsingh toonde veel interesse in de verhalen van de Achterbanners. Een vruchtbaar gesprek!

Na een hartelijk ontvangst en een verse kop koffie met mooi uitzicht over Den Haag hebben de Achterbanners met de wethouder van gedachten gewisseld over de belangenbehartiging voor dak- en thuislozen in Den Haag. De wethouder wilde graag weten wat de werkgroepen doen en toonde hierin veel interesse. Ook vroeg hij naar de straatambassadeurs en ons nieuwe project Achterbanners keuren de dagbesteding, wat onlangs van start is gegaan. Veel interesse was er ook voor de werkgroep jongeren en wat zij allemaal doen. Al met al een fijn gesprek!

Opening kluizenproject
Donderdag 12 juli 2012 was het eindelijk zover !!!! De eerste 50 kluizen voor daklozen werden beschikbaar gesteld. De initiatiefnemer  van het project was  De Achterban die een uniek concept neerzette met een echt laagdrempelig project . Het gebruik van de kluizen is instellingsonafhankelijk zodat iedere dakloze die een plekje wil om zijn of haar spulletjes veilig en droog op te bergen hier gebruik van kan maken.  De privacy van de gebruiker is volledig gewaarborgd,  het is echt een eigen plekje voor de dakloze. Een klein nieuw beginnetje van eigen verantwoordelijkheid en rechten.De Achterbanners hebben dan ook veel energie gestoken aan het opstellen van het gebruikersprotocol en het verdelen van de taken en verantwoordingen tussen de uitvoerende partijen.

Het succes van het project kondigde zich al tevoren aan: al voor de officiële opening was er een wachtlijst voor de kluisjes. Onder overweldigende media-aandacht werd de opening verricht door de wethouder van Pijnacker- Nootdorp. Dhr Bert van Alphen. Hij was wethouder in Den Haag  tijdens het succesvolle plan van aanpak Den Haag Onder Dak 1. We zijn hem nog zeer erkentelijk voor wat hij voor ons betekend heeft en waren zeer blij met zijn medewerking. Het Straatpastoraat droeg haar steentje bij door op de openingsdag te zorgen voor broodjes en drankjes en artiesten van Fields of Wonder traden belangeloos op.

Dankzij het kluisjesproject hebben niet alleen 50 daklozen een eigen plekje maar ook zijn 2 daklozen ingestroomd in een gecombineerd werkproject (beheer kluizen en locatie) van Brijder en Reakt en is 1 Achterbanner ingestroomd in het werkproject voor de administratie van het project.  Een nuttig ervaringstraject voor 3 Achterbanners.

Al met kijken wij terug op een zeer geslaagde opening van het project en maken wij plannen voor het vervolg. Graag willen we er nog wel even op wijzen dat er dringend behoefte is aan uitbreiding van het aantal kluizen. De nieuwe locatie is al toegezegd nu de centjes nog. Sponsors  zijn dan ook van harte welkom !!!!


Opening van het kluizenproject door de wethouder van Pijnacker- Nootdorp. Dhr Bert van Alphen.


Het team van het Kluizen project
UNIEK KLUIZEN PROJECT
‘HAAGSE DAKLOZEN LICHTER EN LUCHTIGER DOOR HET LEVEN’


Haagse daklozen kunnen vanaf deze zomer gebruik maken van gratis opslagruimte voor hun persoonlijke spullen. Op donderdag 12 juli van 8.45 – 10.45 uur worden bij Clean River, Lekstraat 180 2515VZ Den Haag, vijftig kluizen (formaat grote stationskluis) geplaatst waarin daklozen hun persoonlijke bezittingen veilig op kunnen bergen. Dat betekent een einde aan het sjouwen van spullen en letterlijk lichter door het leven. Het Haagse project is uniek in Nederland. Het is gerealiseerd door De Achterban – het belangenbehartigingsplatform van dak- en thuislozen – en de zorginstellingen Brijder en REAKT. Zij bieden daklozen ook de mogelijkheid om hun belangrijke, zakelijke papieren digitaal op te slaan.

Door het plaatsen van de kluizen en de digitale opslag is het gedaan met het gesjouw met zware tassen en rugzakken. Veel daklozen gooien hun spullen noodgedwongen weg omdat ze rugpijn krijgen van het gesjouw. Ze kunnen wat hen dierbaar is, nu gratis opslaan in een kluis. Ook het kwijtraken van belangrijke spullen door verlies of diefstal zal minder worden door de kluizen. Daklozen moeten nu elke keer opnieuw de noodzakelijke papieren voor een uitkering, huis of andere instanties aanvragen. De kluizen maken ook een einde aan het stigma van bepakt en bezakt, duidelijk herkenbaar als dakloze, door de stad te moeten lopen.
Natuurlijk lossen de kluizen bij lange na niet alle problemen van daklozen op, maar ze kunnen nu wel ”lichter en luchtiger” door het leven.

Het project is uniek in Nederland. Gerealiseerd door (ex) daklozen voor daklozen. Laagdrempelig doordat het losstaat van de instellingen binnen de Maatschappelijke Opvang (MO). Iedere Haagse dakloze, cliënt binnen de MO of niet, geschorst door een instelling binnen de MO of niet, kan gebruik maken van de kluizen. Daarnaast zijn twee Haagse instellingen binnen de MO (Brijder en REAKT)wel partner in het project bij de uitvoering en beheer.
Het opslagproject gaat feestelijk van start op 12 juli bij Brijder (Clean River) aan de Lekstraat 180 Den Haag. De opening zal om 9.30 uur verricht worden door oud wethouder welzijn van Den Haag, nu wethouder van Pijnacker-Nootdorp: Bert van Alphen.

Achterbanners aanwezig bij dansvoorstelling De Verslaving in Culturalis.

Jongeren uit de Schilderswijk geven op 7 juni een dansvoorstelling over verslaving en wij zijn uitgenodigd. We zijn met 6 Achterbanners aanwezig en genieten enorm van de voorstelling. Wat een talenten lopen daar rond en hoe goed hebben ze verschillende verslavingen weten neer te zetten! Denk hierbij aan alcohol-, seks- en rookverslaving.

Om 20 uur was het dan zover. We worden verrast door de groep, elke deelnemer een andere achtergrond, komend uit verschillende delen van de wereld en wonend in de Schilderswijk. De groep is een mix van jongens en meisjes en allemaal beschikken ze over veel danstalent.

Wat een genot om te zien hoe de verschillende verslavingen aan bod komen. De jongen die alleen maar wil gamen en het meisje dat de hele dag niks anders doet dan drinken. Roken moet ook gebeuren en niet te vergeten de gokverslaving waardoor er een op straat beland. Wat dacht je van de seksverslaafde waar alle dames bang van worden en wij als publiek enorm van hebben genoten. En allemaal zijn ze druk bezig een dansgeografie te oefenen voor de dans battle finale, waardoor ze uiteindelijk iedereen weer bij de groep weten te halen en natuurlijk de battle winnen.

Al met al een heerlijke voorstelling vol dans en muziek. Een groot compliment voor al deze jongeren. Wij hebben enorm genoten en gelachen.

De Achterban aanwezig op symposium van BINNEN naar BUITEN.

Op dinsdag 5 Juni werd in het Paard van Troje het symposium met de titel “Van binnen naar buiten” gehouden, over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Achterbanners waren hier met het Achterbanspel aanwezig. Na een draai aan het rad van fortuin en het juiste antwoord op vragen over dakloosheid en verslaving, kregen de bezoekers  een DVD over bijzondere Hagenaars uitgereikt.

De Achterbanners hebben veel informatie kunnen verstrekken over wat zij doen: belangen behartigen van dak en thuislozen in Den Haag.

Een Achterbanner vertelt: “voor mij was het symposium interessant, omdat Bram Bakker aanwezig was. Hij heeft een frisse insteek over de hulpverlening. Een mooi voorbeeld vond ik dat hij zei dat bewegen en gezonde voeding voor zouden moeten gaan op gesprekken en pillen. Het kwam bij mij over als hulpverlening met gezond verstand. Een verademing!”

Een andere Achterbanner vindt de spreker Arjan van der Berg een geweldig rolmodel. Hoe je alles kwijt kan zijn en er zo uit weet te komen dat je die ervaringen om kan zetten en als kracht in kan zetten in je werk. Arjan van der Berg is nu functionaris ervaringsdeskundigheid bij Parnassia en heeft over zijn ervaringen verteld op het symposium.

Al met al een geslaagde dag met als heerlijke afsluiting een mooi buffet van warme nassi.

IKW stopt medio Juli, woningbouwcorporaties nemen het over.

Bij de begrotingsbehandeling in de commissie Ruimte is besloten dat de subsidie voor het IKW stopt. Dit houdt in dat het IKW sinds 1 april 2012 geen nieuwe intakes meer doet en deels hun taken zullen overhevelen naar de woningcorporaties. Dit heeft gevolgen voor de dak- en thuislozen in Den Haag die bij de aanvraag of verlenging van de woonpas contact moeten betalen, omdat zij niet in bezit zijn van een bankrekening.

Mensen die een woonpas willen dienen zich nu te wenden tot de corporaties. Bij deze kantoren zal worden geregeld dat men de inschrijving of verlenging van de pas contant kan betalen. In veel gevallen kan dit gelukkit al. Bij Haag Wonen en Vestia Zuid Oost kan je zonder probleem en met uitleg contant komen betalen. Bij Vestia Zuid West en Vestia Scheveningen wordt (met een hoop moeite en in eerste instantie een afwijzing) in sommige gevallen gezegd dat er contant betaald kan worden. Hierbij moet je wel gebekt zijn en aangeven dat dit wel vermeld wordt op de site van het IKW.

Steadion doet niet aan contante betaling. Wel krijg je een kant en klare brief mee die je samen met 10 Euro in een envelop moet opsturen. Wij kunnen ons voorstellen dat mensen er moeite mee hebben om dit te vertrouwen; het geld is uit zicht, je hebt geen ontvangstbewijs en moet maar afwachten of het bedrag op de goede plek terecht komt.

Met de sluiting van het IKW verdwijnt er helaas ook het een en ander voor onze doelgroep. Vooral als je in detentie zit. Daar waar vroeger het IKW de inschrijving regelde, moet dit nu door een bekende gedaan worden of door de maatschappelijke dienstverlener in de penitentiaire inrichting. Hiervoor moeten afspraken worden  gemaakt met de corporaties over de aan te leveren gegevens, gezien de persoon in kwestie nog vast zit.

Verder word je doorverwezen naar het CCP, waar verdere informatie en of hulp wordt geboden rondom het onderwerp wonen.

Wij hopen dat het overhevelen van taken geen al te grote problemen zal opleveren voor onze zorggroepen en houden dit dan ook in de gaten.

Schuldhulpverlening: gemeenten krijgen vier weken tijd voor actie

Per 1 juli zijn gemeenten verantwoordelijk voor de integrale hulp aan mensen met schulden. Wat gaat er veranderen?

Steeds meer Nederlands hebben last om financieel rond te komen. Ruim een kwart van de huishoudens heeft een betalingsachterstand. Het aantal schulden en de hoogte van die schulden zijn beide toegenomen. Opvallend is verder dat er momenteel meer werkende mensen zijn die schulden hebben dan mensen met een uitkering, reden voor Kamerlid MariëtteHamer om vragen te stellen aan staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Krom liet weten dat gemeenten met de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening sneller moeten en kunnen reageren, waardoor hun inwoners eerder hun uitgavenpatroonzullen aanpassen. Dat is dan ook meteen een van de belangrijkste verschillen met de vroegere wet: gemeenten krijgen vier weken de tijd om te reageren op de situatie van een schuldenaar. Voor bedreigende schulden geldt een maximum van drie dagen.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Vanaf 1 juli zijn de huidige minnelijke schuldsanering en de wettelijke schuldsanering onderdeel van de bredere, nieuwe wet. De verantwoordelijkheid ligt meer dan ooit bij de gemeenten, die integraal moeten gaan werken. Verder moet preventie meer een rol spelen in die aanpak. De plannen voor die aanpak worden per gemeente voor maximaal vier jaar vastgelegd.

Geen eenvoudige opgave, te meer omdat schuldeisers vaak denken recht te hebben op incassokosten terwijl dat niet het geval is. Zij schrijven dan kosten terwijl iemand nog niet in verzuim is. Ook het vaak aantasten van de beslagvrije voet, circa 90 procent van de bijstandsnorm, helpt niet mee. Dit is dan niet meteen te wijten aan de schuldeisers. Mensen hebben namelijk meerdere schulden bij verschillende bedrijven en organisaties.

Moratorium
Heet hangijzer was het zogeheten moratorium, bedoeld om schulden een tijd te bevriezen.De nu demissionaire staatssecretaris was hier niet voor; veel Kamerleden wel. De wet is vervolgens door de Eerste Kamer gekomen, met een moratorium waarvan de tijdsduur nog moet worden ingevuld. Zoals gebruikelijk gaat de wetswijziging gepaard met een bezuiniging, dit keer van twintig miljoen, wat de reden is voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om aanmerkelijk minder enthousiast te zijn over de wet dan toen zij lobbyde om dit voor elkaar te krijgen.

Eerste sollicitatieronde in 2012 voor nieuwe Straatambassadeurs

Op 16 mei 2012 hebben de eerste aspirant Straatambassadeurs in 2012 hun sollicitatie gesprek gedaan. Wat beweegt hen om Straatambassadeur te worden en wat zijn hun verwachtingen?  Allebei zijn ze na een stevig gesprek van een uur met 2 Straatambassadeurs en Joy Falkena van het Straat Consulaat aangenomen. Wij verwelkomen onze nieuwe collega’s van harte!

De twee nieuwe Straatambassadeurs komen vanuit de werkgroep Jongeren en hopen dat ze nu nog meer kunnen betekenen voor zwerfjongeren in Den Haag. Zij hopen dat ze - nu ze Straatambassadeurs zijn - serieuzer genomen worden en nog een stapje verder kunnen gaan in hun werkzaamheden. Denk hierbij aan voorlichting geven, met de verantwoordelijke wethouder in gesprek gaan en spreekuren houden binnen de maatschappelijke opvang.

De bestaande Straatambassadeurs heten hen van harte welkom en zijn blij met de versterking binnen het team. Wil je meer informatie over hoe je Straatambassadeur kan worden, neem dan contact op met Elly Burgering of Joy Falkena van het Straat Consulaat via elly@straatconsulaat.nl of joy@straatconsulaat.nl.

Eindelijk! Een digitale opslag van belangrijke (zakelijke) papieren

Ken je dat? Je staat op straat en je raakt continu je belangrijke papieren kwijt? Ze worden natgeregend en of gestolen? En dan moet je een uitkering aanvragen of je belastingen invullen? Om dan de juiste papieren te moeten opzoeken en of opnieuw aan te vragen kost enorm veel tijd. De Achterban heeft bedacht dat alle papieren digitaal opgeslagen kunnen worden en De Haagse Zaak is bereid gevonden om dit voor de mensen uit te voeren. Daarom kun je nu terecht bij de Haagse Zaak om al je belangrijke papieren in te scannen. Zo heb je al je belangrijke papieren online en altijd binnen bereik. Niet langer meer gezoek of stress om de juiste papieren in te kunnen leveren. Heerlijk!

Hoe werkt het?
Op maandag en donderdag van half twee tot half drie kun je op de Haagse Zaak je belangrijke papieren in laten scannen. Deze worden opgeslagen in google docs in je eigen persoonlijke account. Zo kun je altijd met gebruik van een computer en internet, bij je belangrijke papieren.

Waar vind ik deze informatie?
De flyers met informatie zijn verspreid binnen de maatschappelijke opvang (denk hierbij aan: REAKT, Leger des Heils Wagenstraat, Haagse Zaak, de gebruikersruimte aan het Zieken en Kesslerstichting) en het CCP. Ook is de flyer te vinden op onze website.

Hart onder de riem van Soepbusklanten

Vrijwilligers van De Achterban hebben het eerste weekend dat de Soepbus niet meer reed, de aanwezige daklozen een hart onder de riem gestoken. Achterbanners deelden broodjes uit en flyers met informatie waar in het weekend gegeten kan worden. Ook leden van de cliëntenraad van de Kessler Stichting die het niet eens waren met de vermindering van uren en locaties van de Soepbus, zijn gesteund. De nieuwe tijden en de route van de Soepbus zijn zorgwekkend. De Soepbus rijdt nu van 19 uur tot 21 uur. Daklozen die ’s nachts niet kunnen slapen omdat dit te gevaarlijk is of omdat zij worden opgejaagd, kunnen nu nergens meer terecht voor een warme kop soep of koffie. De route is nu van Centraal Station naar de Grote Kerk en terug. Niet meer door heel Den Haag. Dit vanwege de bezuinigingen. Sommige daklozen hebben onze ambassadeurs verteld hoe schaamtevol zij het vinden om op klaarlichte dag bij de Soepbus te staan terwijl er hordes mensen voorbij komen en volle trams.

Een gedeelte van de mensen die gebruikmaken van de Soepbus, bestaat uit mensen uit Midden- en Oost-Europa (de zogenaamde MOE-landers). Vanaf 1 september mag deze groep geen gebruik meer maken van de maatschappelijke opvang. Misschien dan ook niet meer van de bus? Als het aantal cliënten van de bus vermindert, zal dat dan een reden zijn om de bus helemaal te laten verdwijnen? Een zorgwekkend idee. De straatambassadeurs van De Achterban houden het in de gaten en spreken met grote regelmaat de mensen die gebruikmaken van de Soepbus.

Straatwijzer voor nieuwe daklozen

Straatwijzer. Zo heet het boekje dat De Achterban uitbrengt, vol met adressen van locaties waar iemand die net dakloos is geworden naartoe kan. Waar kun je douchen, eten, slapen? Waar kun je je kleren wassen en waar kun je je verhaal kwijt? Ronald Warnik schrijft mee aan de Straatwijzer en vertelt: “Ik had graag gewild dat dit er al eerder was. Maar ik ben blij dat ik nu aan dit boekje mee kan werken.” Het boekje zal bij het CCP (het zogenaamde ‘daklozenloket’) verkrijgbaar zijn.

Onze ervaring leert dat wanneer je dakloos wordt, je gemiddeld een maand kwijt bent de juiste weg te vinden. Wij zien ook in de praktijk dat mensen vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. Door dit boekje, dat door onze eigen vrijwilligers is gemaakt, hopen we dat nieuwe dak- en thuislozen sneller de juiste weg zullen vinden. Het boekje zal ook worden verspreid door onze eigen straatambassadeurs.  Boekje bestellen? Neem contact op met elly@straatconsulaat.nl

Heroïne en cocaïne getest

Deelnemers aan de werkgroep Verslavingszorg laten bij het laboratorium van PsyQ ‘bolletjes wit’ (cocaïne) en ‘bolletjes bruin’ (heroïne) van de straat op kwaliteit testen. Vorig jaar werd dit voor het eerst gedaan en de cliënten van de OVHG’s (Opvangvoorzieningen voor Harddruggebruikers – ‘de gebruikersruimte’) waren blij met de flyer waarop de uitslagen stonden. Welke percentages van welke stoffen zitten er in de drugs van Haagse dealers? Is de kwaliteit verbeterd of niet? Een klein tipje van de sluier: de drugs zijn dit jaar van betere kwaliteit dan vorig jaar. Dit houdt in dat de bolletjes dit jaar minder versneden zijn en meer pure cocaïne of heroïne bevatten.

Jongeren onderwijzen GroenLinks

De werkgroep Jongeren is uitgenodigd bij DWARS Leiden (de jongerengroep van de plaatselijke GroenLinks-partij). Twee van de jongeren hebben verteld over hun activiteiten en collectieve cliëntenparticipatie. Waar keken de toehoorders van op? Eliza Huizinga: “We hebben het vooroordeel kunnen wegnemen dat laag opgeleid zijn een oorzaak is van dakloosheid. Het is juist andersom!”

Twee vrijwilligers van de werkgroep Jongeren zijn naar Leiden gegaan om te spreken over hoe belangrijk cliëntenparticipatie is.
Ze  hadden een filmpresentatie bij zich over hun werkzaamheden. Bij de bijeenkomst waren veel mensen aanwezig. De discussies waren levendig en er zijn veel vragen gesteld. Wij hopen dan ook echt dat ze bij DWARS er wat mee kunnen en wat mee gaan doen. Niks zo belangrijk dan de cliënt bij zijn  eigen zorgplan betrekken. Jongeren weten in het algemeen heel goed wat ze wel en niet willen en daarin voorziet het zorgstelsel niet altijd vol-doende. Dat maakt cliëntenparticipatie zo belangrijk. Hierin kunnen jongeren aangeven wat werkt en niet werkt en we hopen dan ook dat de politiek zich hiervoor blijft inzetten en ons blijven vragen over onze werkzaam-heden.

Jongeren in gesprek met Wethouder

Wethouder Karsten Klein van Jeugd, Sport en Welzijn heeft de werkgroep Jongeren van De Achterban bezocht. Hij was zodanig onder de indruk van de ervaringsverhalen dat hij heeft besloten om op woensdag 8 juni hoogstpersoonlijk om 7 uur ’s ochtends een kijkje te nemen in de nachtopvang van het Leger des Heils. Een jongen vertelde namelijk: “Wij moeten ’s ochtends met tientallen volwassen in één uur tijd douchen en naar het toilet. Er zijn twee douches en twee wc's. Wastafels ontbreken, tanden moeten worden gepoetst in het wc fonteintje. Vervolgens mogen wij niet naar de dagopvang voor volwassenen en moeten wij een uur op straat rondhangen voordat we naar ons werk of onze school kunnen.”

De wethouder heeft naast de ervaringsverhalen ook geluisterd naar verhalen over waarmee we bezig zijn als werkgroep Jongeren. Tijdens dit gesprek is een aantal projecten gepresenteerd. Het schooltraject, waarin we willen aangeven hoe moeilijk het is om naar school te kunnen als zwerfjongere. Denk er maar eens aan, dat een dakloze jongere weer een verblijfplek heeft gevonden. Hij komt terecht in de Wet WIJ en vaak door opgebouwde schulden ook nog in de schuldsanering. Dit maakt het gewoon bijna onmogelijk terug te gaan naar school. Want de Wet WIJ vervalt, gezien je recht hebt op studiefinanciering. Terwijl je van de schuldsanering geen nieuwe schuld mag maken. Hierdoor kun je studiefinanciering vergeten want dit is een lening. Dat is problematisch, omdat een opleiding van belang is voor de verdere toekomst van een zwerfjongere.

Daarnaast is aan de wethouder kort verteld over het onderzoek ‘Waarom gaan jongeren niet naar de nachtopvang?’. En er is verteld wat er mist aan zorg voor jongeren van achttien jaar en jonger. Ook vertelden wij hoe de werkgroep Jongeren is ontstaan en hoe regio binding zorgt voor veel problemen. Sommige jongeren kunnen gewoonweg niet een nieuwe leven starten in de plaats van herkomst, zij moeten hun sociale netwerk achterlaten omdat dit juist een factor is die slechte invloed heeft. De werkgroep is erg blij dat de wethouder persoonlijk een kijkje is gaan nemen bij de nachtopvang aan de Binckhorstlaan.