Den Haag onder dak

Bij Den Haag onder dak bespreken wij vooral politieke zaken en zaken die de instellingen betreffen.

Wij nemen deel aan overleg, zoals de stuurgroep Den Haag onder dak, waarin met alle ketenpartners de voorgang van het plan van aanpak Den Haag onder dak wordt gemonitord.

Sommigen van ons nemen deel aan het overleg van COMO G4, cliëntenorganisaties maatschappelijke opvang van de vier grote steden, cliëntenraad Sociale Zaken, overleg over de winterregeling.

Achtergrond COMO G4

De rijksoverheid en de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, kort G4, presenteerden op 7 februari 2006 een Plan van Aanpak Maatschappelijk Opvang (PvA), dat er naar streeft binnen enkele jaren de dakloosheid in deze steden aanzienlijke te verminderen. Het PvA raakt de belangen van iedereen die in een of andere vorm dak- of thuisloos is. Het PvA is de aanleiding medezeggenschap op landelijk niveau te organiseren voor cliëntenorganisaties in de maatschappelijke opvang.
Cliëntenmedezeggenschap is, via de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ), wél geregeld binnen de instellingen. Maar bij stedelijke, regionale en landelijke plannen is deze niet, behoudens via de Wmo, op stedelijk niveau gewaarborgd. Net zo min als belangenbehartiging voor daklozen die geen cliënt van een instelling voor maatschappelijke opvang zijn. COMO G4 spant zich ervoor in om gezamenlijk wat eraan ontbreekt in te vullen.

Wat doen wij?

Het liefst overleggen wij rechtstreeks met onze wethouders en de ambtenaren. Wanneer daar aanleiding toe is wonen wij vergaderingen bij van de gemeenteraad of raadscommissies en spreken wij in.

Wij nemen deel aan discussieavonden van politieke partijen, werkconferenties, spreken (en twitteren) met raadsleden, beleidsambtenaren, wethouders en Kamerleden.

In deze werkgroep brengen wij onderwerpen als regiobinding, winterregeling, klachtenprocedures en cliëntenrechten ter sprake.

De actualiteit wordt gevolgd als het gaat om bezuinigingen en sluiting van instellingen. Vanuit Den Haag onder dak ontstaan projecten zoals het tentenproject, het opslagproject en het project soepbus waarin heel concreet problemen worden aangepakt. Kortom, een mix van denken en doen!

Marco Rens

"We hebben zelfs een stem in Europa."

"Ik ben al lange tijd betrokken bij De Achterban, omdat ik wil dat anderen, met name jongeren, niet hoeven mee te maken wat ik heb meegemaakt. Ik zie nu mensen jarenlang op straat leven en hun problemen verergeren alleen maar. Dat kan toch niet in Nederland! Via onze werkgroep Den Haag onder dak hebben we zelfs een stem in het Europese dak- en thuislozenbeleid. Echte invloed uitoefenen, dat is een echte uitdaging.

De Achterban groeit en wordt sterker. De Achterban doet heel veel. Zo houden we jaarlijks een sponsorloop waarbij dak- en thuislozen geld inzamelen voor straatkinderen in Afrika of voor ouderen. Dit is een van mijn kindjes en ik was dan ook zo trots als een pauw toen er veel media op af kwam. Ook brengen we een nieuwsbrief uit voor beleidmakers en instellingen en is er een opgeleide groep straatambassadeurs.

Al deze projecten, en meer, zijn door onze eigen mensen bedacht en uitgevoerd, hierin ondersteund en gefaciliteerd door het Straat Consulaat. De projecten houden stand en worden zelfs door andere steden overgenomen. Door dat soort successen weet je dat het zin heeft wat je doet en wil je door blijven gaan."